Dostawa łóżek dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Numer przetargu: 35/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Maksymalnie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 25 października, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25 października, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena-60%
gwarancja-24 %
ilość bezpłatnych przeglądów po okresie gwarancji-16%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3ce7578e-37e7-4175-9e1d-e95f0dea562b

Opis przetargu:

Wynik 30.10.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 25.10.2018 r.

Odpowiedzi 22.10.2018 r.

SIWZ 16.10.2018 r.

Załączniki:

Kategorie