Dostawa łóżek dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Numer przetargu: 33/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 8 tygodni od zawarcia umowy
Termin składania ofert: 5 października, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 5 października, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 60 %
Gwarancja - 20 %
Ilość bezpłatnych przeglądów po okresie gwarancji - 20 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9602bba0-ff69-4a79-b7a8-48ca20114873

Opis przetargu:

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Wynik 12.10.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 05.10.2018 r.

Odpowiedzi 02.10.2018 r.

SIWZ 26.09.2018 r.

Załączniki:

Kategorie