Dostawa materiałów warsztatowych (elektryczne,ogólnobudowlane,malarskie, wodno-kanalizacyjne, oprawy oświetleniowe)

Numer przetargu: 16/ZP/2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 25 września, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25 września, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cd3668cc-c9f3-448c-ab6c-bc4e37fa9a74

Opis przetargu:

SIWZ 16-zp-17 – mat warsztatowe

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 16-zp-17

3. Załącznik nr 3 oswiadczenie 16-zp-17

4. Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 16-zp-17

5. Załącznik nr 5 – wzór umowy

pakiet nr 1 mat wod kan

pakiet nr 2 materiały malarskie

pakiet nr 3 mat ogólnobudowlane

pakiet nr 4 mat elektryczne

pakiet nr 5 oprawy oświetleniowe

Informacja z otwarcia ofert 16-zp-17

 

 

13 października, 2017

Wynik postępowania 16/Zp/17

Wyniki postępowania 16-zp-17 materiały warsztatowe

Załączniki:

Kategorie