Dostawa płynów do terapii nerkozastępczej, sprzętu endoskopowego, stomijnego, akcesoriów do monitora BeneView i akcesoriów dla oddziału neonatologii

Numer przetargu: 26/ZP/2017
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r
Termin składania ofert: 4 grudnia, 2017, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 4 grudnia, 2017, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7eaaba37-1c66-420a-ac37-f0f6c2c2f2bc

Opis przetargu:

Powiadomienie o wynikach część 10 z dnia 20.12.2017 r.

Unieważnienie części 10 z dnia 18.12.2017 r.

Powiadomienie o wynikach z dnia 15.12.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 04.12.2017 r.

SIWZ i załączniki

Zawiadomienie o odwołaniu 26-zp-17

Odwołanie 21.11.2017

Odpowiedź na odwołanie nr 2458/17

Odpowiedzi 26-zp-17

Zmiany w postępowaniu 26-zp-17

Zmieniony Pakiet 01 – płyny do terapii nerkozastępczej

Nowa Część nr 12 – płyn substytucyjny do hemofiltracji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26-zp-17

 

15 grudnia, 2017

Powiadomienie o wynikach

Załączniki:

Kategorie