Dostawa sprzętu medycznego

Numer przetargu: 25/ZP/2016
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 30 dni
Termin składania ofert: 28 października, 2016, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 28 października, 2016, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena -60%
termin wykonania - 20%
gwarancja-20%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f073ae3b-cc10-4099-b8a3-c721d6601e39&path=20161020161019326496_2016.html

Opis przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 25

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 3 oswiadczenie

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 22

Formularz asortymentowo- cenowy

Ogłoszenie BZP

Wzór umowy 25-zp-16

Odpowiedź _pdf

Zbiorcze zestawienie ofert 25-2016

8 listopada, 2016

wynik artroskop

Załączniki:

Kategorie