Dostawa środków czystości

Numer przetargu: 9/ZP/2018
Tryb przetargu: wybierz tryb
Termin realizacji: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 26 lutego, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 26 lutego, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e9923e39-23b7-4291-8f0c-c28d827ccd89

Opis przetargu:

 

SIWZ –2018 Czystość

Część II wzór umowy

Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY czystość

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy

odpowiedż

protokol otwarcie ofert 9-2018

4 Załącznik – ośw. o przynalez do grupy kapit

9 marca, 2018

wynik przetargu na dost śr. czystosci

Załączniki:

Kategorie