Dostawa środków czystości

Numer przetargu: 21/ZP/2018
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 28.02.2019 r.
Termin składania ofert: 18 czerwca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=00752e6b-8c1d-46cf-9f9a-5fc2008ab90f

Opis przetargu:

Zbiorcze zestawienie ofert 18.06.2018 r.

SIWZ

Część-II wzór umowy

Załącznik nr 2

27 czerwca, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie