Dostawa środków dezynfekcyjnych

Numer przetargu: 39/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 24 miesiące
Termin składania ofert: 20 listopada, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 listopada, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=078c8215-7e3a-4c26-99b4-58baf4f4548d

Opis przetargu:

siwz ppzoz 39-zp-18 dezynfekcja

Wzór umowy

Formularze cenowe

protokół z otwarcia ofert 39-2018

3 grudnia, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie