Dostawa środków dezynfekcyjnych nr spr 28/Zp/18

Numer przetargu: 28/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2020
Termin składania ofert: 28 września, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 28 września, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b9a1978f-9f90-4afe-b829-383a6c18d685

Opis przetargu:

siwz ppzoz 28-zp-18 dezynfekcja

Wzór umowy

Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Załącznik nr 4 Wzór ośw. o przynależności do grupy kapitałowej 28-zp-18

Załącznik nr 3 oswiadczenie 28-zp-18 o spelnianiu warunkow

Załącznik -RODO

Załącznik nr 1 Formularze asortymentowo -cenowe

Odpowiedzi

protokół z otwarcia ofert 28-2018

 

18 października, 2018

Wynik

Sprostowanie

Załączniki:

Kategorie