Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej

Numer przetargu: 40/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy
Termin składania ofert: 29 listopada, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

a) cena oferty – 60 pkt
b) gwarancja -24 pkt
c) ilość bezpłatnych przeglądów po okresie gwarancji –16 pkt.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8c092a41-4ffe-475e-a093-db3c5c094b12

Opis przetargu:

SIWZ

Odpowiedzi

protokol otwarcie ofert

3 grudnia, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie