Dostawy sprzętu jednorazowego użytku, implantów ortopedycznych, materiałów szewnych

Numer przetargu: 9/ZP/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od zawarcia umowy do 31.12.2021
Termin składania ofert: 20 marca, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 marca, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2d48f635-2ceb-4a91-9305-440097556723

Opis przetargu:

SIWZ 9-zp-20

Część II Wzór umowy

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 3 oswiadczenie 9-zp-20

Załącznik nr 4 Wzór ośw. o przynalez do grupy kapit

Załącznik nr 5 klauzula informacyjna rodo

Zał. nr 2

odpowiedż

Bilans 2018 str.1

Bilans 2018 str.2

Bilans 2018 str.3

Rachunek zysków i strat 2018

protokol otwarcie ofert 9-2020

Powiadomienie o wynikach 9-zp-20 02.04.2020 r.

2 kwietnia, 2020

Powiadomienie o wynikach 9-zp-20 02.04.2020 r.

Załączniki:

Kategorie