Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych.

Numer przetargu: 6/ZP/2020
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 01.04.2022 r.
Termin składania ofert: 20 marca, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 marca, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3fab45f3-fb43-45f2-8b3b-21a719a3f73a

Opis przetargu:

Powiadomienie o wynikach 25.03.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 20.03.2020 r.

6-2020 SIWZ oraz załączniki

Załączniki:

Kategorie