Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych

Numer przetargu: 8/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 24 miesiace
Termin składania ofert: 5 marca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 5 marca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena-100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3b4c430-04d7-482e-abb4-02ec8fe0e5f5

Opis przetargu:

SIWZ –Analizatory

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

załącznik nr 1

Parametry graniczne -analizatory – zał nr 2

zalacznik-nr5-Formularz cenowy

Załącznik nr 3 oswiadczenie

Załącznik nr 4 Wzór ośw. o przynalez do grupy kapit

Informacja z otwarcia ofert 8-zp-18

14 marca, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie