„Modernizacja Bloku Operacyjnego na IV piętrze Szpitala w Wodzisławiu Śląskim wraz z wykonaniem wentylacji łącznie z Traktem Porodowym”. Pakiet 1 – Dostawa i ułożenie wykładzin Pakiet 2 – Dostawa i montaż paneli ściennych (okładzina ) sali operacyjnej

Numer przetargu: 15/ZP/2020
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 20.07.2020 r. do 20.08.2020 r
Termin składania ofert: 2 lipca, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2 lipca, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena - 60 %
termin wykonania - 20 %
kary umowne 20 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77bdd34b-5f83-4bfb-b092-f9aeec88a60c

Opis przetargu:

Wynik 21.07.20r.

Wynik 06.07.2020 r.

wzór oświadczenia Wykonawcy – grupa kapitałowa

Zbiorcze zestawienie ofert 15-ZP-2020  z dnia 02.07.2020r.

SIWZ  17.06.2020 r.

Oferty można składać poprzez platformę: 

https://zozwodzislaw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=zozwodzislaw

 

 

21 lipca, 2020

Wynik 21.07.20r.

Wynik 06.07.2020 r.

Załączniki:

Kategorie