„Ocieplenie przegród budowlanych wraz z wykonaniem instalacji regulatorów pogodowych w budynku Oddziału Pediatrii w Rydułtowach oraz w budynku byłego Oddziału Wewnętrznego I w Wodzisławiu Śląskim realizowanego w ramach programu „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim”.

Numer przetargu: 12/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Pakiet I od 10.06.2020 r do 30.09.2020r Pakiet II od 02.08.2021r do 31.12.2021r
Termin składania ofert: 18 maja, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 18 maja, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 60%
Okres gwarancji 30%
Kary umowne za nieterminową realizację zamówienia 10%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=828f5f66-c3a1-46d5-bf22-875027714a82

Opis przetargu:

Opis przetargu

28.04.2020r

Ogłoszenie o postępowaniu pn:

Ocieplenie przegród budowlanych wraz z wykonaniem instalacji regulatorów pogodowych w budynku Oddziału Pediatrii w Rydułtowach  oraz w budynku byłego Oddziału Wewnętrznego I w Wodzisławiu Śląskim realizowanego w ramach programu „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim”.

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

NOWY TERMIN 18.05.2020 godzina 10:00, otwarcie ofert 18.05.2020 godzina 10:15

siwz 12-zp-20 ocieplenie

Przedmiar – budynek Oddziału Pediatri w Rydułtowach

Przedmiar – budynek Oddziału Wewnetrznego w Wodzisławiu Slaskim

Specyfikacja pediatra

Specyfikacja wewnętrzny

Audyt energetyczny Budynek Oddział Wewnętrzny Wodzisław Śląski

Audyt energetyczny Budynek Pediatrii Rydułtowy

Oferty można składać poprzez platformę:

https://zozwodzislaw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=zozwodzislaw

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12-zp-20

odpowiedzi PPZOZ 12-zp-20

Elewacja – oddział Pediatrii Rydułtowy

Elewacja – oddział Pediatrii Rydułtowy – 2 (1)

Elewacje – Oddział wewnętrzny I Wodzisław Śl._pdf

Przedmiar – Rydułtowy pediatria uzupełnienie

Przedmiar – Wodzisław Oddział Wewn. uzupełnienie

Zestawienie slusarki i stolarki drzwiowej- oddział Pediatrii Rydułtowy

Zestawienie stolarki drzwiowej – Oddział wewnętrzny I Wodzisław

Zestawienie stolarki okiennej – oddział Pediatrii Rydułtowy

Zestawienie stolarki okiennej – Oddział wewnętrzny I Wodzisław

odpowiedzi-2 PPZOZ 12-zp-20

Zbiorcze zestawienie ofert

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Wyniki postępowania 12-zp-20 – Pakiet nr 1- Zadanie nr 1 01.06.2020 r.

wyniki postępowania 12-zp-20 pakiet nr 2 (1) 05.06.2020 r.

5 czerwca, 2020

Wyniki postępowania 12-zp-20 -Pakiet nr 1 -Zadanie nr 1 01.06.2020 r.

wyniki postępowania 12-zp-20 pakiet nr 2 (1) 05.06.2020 r.

Załączniki:

Kategorie