Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach – część II: wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach

Numer przetargu: 11/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 01.03.2021-31.12.2021
Termin składania ofert: 31 sierpnia, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

1) Cena oferty -60 pkt
2) Okres gwarancji -30 pkt
3) Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia -10 pkt

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=957e42ac-5894-4c1e-a1c6-85391f780d47

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 25.03.2020

Ogłoszenie o postępowaniu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach – część II: wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja źródła ciepła w Rydułtowach

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs

SIWZ 11-zp-20 termomodernizacja

Załączniki do SIWZ 11-zp-20

Ogłoszenie o zamówieniu 526531-N-2020

Odpowiedzi na pytania 11-zp-20

Zmiana formy składania 11-zp-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540062041-N-2020

Oferty można składać poprzez platformę: 

https://zozwodzislaw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=zozwodzislaw

Odpowiedzi na pytania 11-zp-20 cz.2

Odpowiedzi na pytania 11-zp-20 cz.3

Odpowiedzi na pytania 11-zp-20 cz.4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540066057-N-2020

odpowiedzi na pytania 11-zp-20 cz.5

Odpowiedzi 11-Zp-20 cz. 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540079776-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540101196-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540119645-N-2020

UWAGA!!! Zmiana PFU w Zadaniu nr 11

Zmiana zakresu Pakiet nr 1 zad. 11

Zadanie nr 11 – PFU Węzeł cieplny i Kotłownia rezerwowa Rydułtowy ZMIANA

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Kategorie