Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

Numer przetargu: 10/Zp/20
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Zgodnie z zapisami SIWZ
Termin składania ofert: 20 kwietnia, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

1) Cena oferty- 60 pkt
2) Okres gwarancji- 30 pkt
3) Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia -10 pkt

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cb7636e5-7fb4-4994-8779-a791b118891f

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 25.03.2020

Ogłoszenie postępowania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

SIWZ 10-zp-20 termomodernizacja

Załączniki do siwz 10-zp-20 termomodernizacja

Załącznik do SIWZ -Pakiet nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu 526173-N-2020

Odpowiedzi na pytania 10/zp/20

Zmiana terminu i formy składania 10/zp/20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Oferty można składać poprzez platformę: 

http://zozwodzislaw.ezamawiajacy.pl/pn/zozwodzislaw/demand/notice/public/13401/details

Odpowiedzi na pytania 10/zp/20 cz2

Odpowiedzi na pytania 10/zp/20 cz. 3

Zbiorcze zestawienie ofert 20.04.2020r.

Powiadomienie o wynikach 08.05.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Kategorie