Przebudowa budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych I – etap I

Numer przetargu: 6/Zp/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: ostateczny termin zakończenia zostanie ustalony na podstawie oferty wykonawcy, jednak nie później niż 10.07.2019
Termin składania ofert: 6 marca, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 6 marca, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -60%
Termin wykonania 20%
Kary umowne- 20 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cf79f573-4cc0-41b1-bdc1-62c8ef13c92a

Opis przetargu:

Wodzisław Śląski 18.02.2019

Ogłoszenie o postępowaniu pn. Przebudowa budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych I – etap I

SIWZ 6-Zp-19

Załączniki do SWIZ 6-zp-19 przedmiary

Ogłoszenie o zamówieniu 515391-N-2019

Odpowiedzi na pytania i załącznik do odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania 6-zp-19 cz. 2

Informacja z otwarcia ofert 6-zp-19

Unieważnienie postępowania 6-zp-19

11 marca, 2019

Wodzisław Śląski 11.03.19
Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania 6-zp-19

Załączniki:

Kategorie