Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych

Numer przetargu: 31/ZP/2020
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od zawarcia umowy na okres 12 miesięcy.
Termin składania ofert: 23 grudnia, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 23 grudnia, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ba9f490e-ed4b-49f6-9d95-58f0023047eb

Opis przetargu:

Powiadomienie o wynikach 10.02.2021 r.

Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert

Termin związany z ofertą 18.01.2021 r.

zbiorcze zestawienie ofert 23.12.2020 r

Odpowiedzi 21.12.2020 r

sprawozdanie finansowe

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

NOWY TERMIN 23.12.2020 godzina 10:00, otwarcie ofert 23.12.2020 godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.12.2020 r

1.Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

załącznik nr 2

3 Załącznik nr 3 oswiadczenie

4 Załącznik Wzór ośw. o przynalez do grupy kapit

Załącznik nr 5

SIWZ konserwacja 2020

Część II wzór umowy

 

 

Oferty można składać również przez platformę zakupową

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wodzislaw

10 lutego, 2021

Załączniki:

Kategorie