Sprzedaż i dostawa materiałów warsztatowych (elektryczne, ogólnobudowlane, malarskie, wodno-kanalizacyjne, oprawy oświetleniowe)

Numer przetargu: 31/Zp/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 10 października, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 10 października, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena- 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0b750126-7811-499a-ae82-258aff6356a8

Opis przetargu:

SIWZ-31-zp-18-mat-warsztatowe

1.-Załącznik-nr-1-Wzór-Formularza-Oferty-31-zp-18

3.-Załącznik-nr-3-oswiadczenie-31-zp-18

4.-Załącznik-nr-4-Wzór-oświadczenia-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej-31-zp-18

5.-Załącznik-nr-5-wzór-umowy

pakiet nr 1 mat wod kan

pakiet nr 2 materiały malarskie

pakiet nr 3 mat ogólnobudowlane

pakiet nr 4 mat elektryczne

pakiet nr 5 oprawy oświetleniowe

Załącznik nr 6 -RODO

protokół z otwarcia ofert 31-2018

18 października, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie