Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej

Numer przetargu: 43/ZP/2018
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 24 miesiące od zawarcia umowy
Termin składania ofert: 17 grudnia, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 17 grudnia, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 95%
Termin dostawy - 5 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=aa177a51-ef59-4634-ac6a-28357943a9f2

Opis przetargu:

Wynik 27.12.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 17.12.2018 r.

Odpowiedzi 13.12.2018 r.

SIWZ 43-zp-18 mikrobiologia 07.12.2018 r.

II Wzór umowy 07.12.2018 r.

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy 07.12.2018

27 grudnia, 2018

Załączniki:

Kategorie