Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, testów identyfikacyjnych i barwników mikroskopowych na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej

Numer przetargu: 34/ZP/2018
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: część 1 – 24 miesiące od zawarcia umowy, część 2 – od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r., część 3- 24 miesiące od zawarcia umowy
Termin składania ofert: 16 listopada, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 16 listopada, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

cena - 95%
termin dostawy - 5 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c984a8ad-c39d-46a2-b8cf-5526b94eb400

Opis przetargu:

WYNIK 03.12.2018 r.

Wynik część 2 23.11.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 16.11.2018 r.

Odpowiedzi 14.11.2018 r.

UWAGA – zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 16.11.2018r. godzina 10:00, otwarcie ofert: 16.11.2018r. godzina 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.11.2018 r.

SIWZ  ORAZ  ZAŁĄCZNIKI

3 grudnia, 2018

Załączniki:

Kategorie