Sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów do oznaczania MIC, testów kasetkowych immunochromatograficznych i ELISA na potrzeby Pracowni diagnostyki mikrobiologicznej

Numer przetargu: 11/ZP/2020
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od zawarcia umowy do 30.04.2023 r.
Termin składania ofert: 9 kwietnia, 2020, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia, 2020, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Część 1 i 3 - cena 100%
Część 2 cena - 60%, jakość 40%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3dca2652-4a9a-448f-9f00-3811ca001139

Opis przetargu:

Wynik pakiet 3  – 18.05.2020 r.

Termin związany z ofertą 05.05.2020 r.

Unieważnienie pakiet 3 04.05.2020 r.

Wynik 27.04.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert 09.04.2019 r.

Zmiana w SIWZ

Oferty można składać poprzez platformę zakupową:

https://zozwodzislaw.ezamawiajacy.pl/pn/zozwodzislaw/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – forma składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540059757 06.04.2020 r.

Odpowiedzi 02.04.2020 r.

SIWZ 11-ZP-2020 mikrobiologia 25.03.2020 r.

Część II- wzór umowy 25.03.2020 r.

Załacznik nr 2 25.03.2020 r.

 

27 kwietnia, 2020

Wynik 27.04.2020 r.

Załączniki:

Kategorie