Usługa transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2

Numer przetargu: 9/ZP/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 26 marca, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 26 marca, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena -100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f1700723-95db-412b-94ee-cf1aea76ed50

Opis przetargu:

SIWZ transport sanitarny

załącznik nr 4 opz

Załącznik nr 8 kalkulacja kosztów najmu pomieszczenia

Sprostowanie

Odpowiedź

Odpowiedź-2

Informacja z otwarcia ofert 9-zp-19 transport saintarny

8 kwietnia, 2019

Wynik

Unieważnienie

Załączniki:

Kategorie