Usługa transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej o standardzie odpowiadającym karetce typu A2

Numer przetargu: 12/ZP/19
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 21 maja, 2019, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 21 maja, 2019, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=03090561-4315-485f-83a1-f058165e41cd

Opis przetargu:

SIWZ transport sanitarny

Załącznik nr 4 – transport

Załącznik do umowy

Załącznik do umowy- sprostowanie

protokol otwarcie ofert 12-2019

 

24 maja, 2019

Wynik

Załączniki:

Kategorie