Usługi związane z usuwaniem awarii sieci i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych a także wykonywaniem drobnych robót budowlanych, malarskich, dekarskich i instalacyjnych w obiektach PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Numer przetargu: 23/ZP/18
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 31 lipca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

1. Stawka netto za roboczogodzinę
z narzutami – 60 % = 60 pkt.

2. Czas reakcji na zgłoszenia pozostałe
nie będące awariami oraz zagrożeniem
zdrowia, życia lub mienia – 20 % = 20 pkt.

3. Gwarancja na wykonane usługi - 20% = 20 pkt

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2934dd2-a8fe-4fbf-a05d-0d909fbaa9d5

Opis przetargu:

siwz-prace remontowe

wzór umowy – prace awaryjne

Załącznik-Klauzula informacyjna z art.13 RODO

protokol otwarcie ofert

7 sierpnia, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie