Usługi związane z usuwaniem awarii sieci i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych a także wykonywaniem drobnych robót budowlanych, malarskich, dekarskich i instalacyjnych w obiektach PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Numer przetargu: 13/ZP/18
Tryb przetargu: wybierz tryb
Termin realizacji:
Termin składania ofert: 23 marca, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 23 marca, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

1. Stawka netto za roboczogodzinę
z narzutami – 60 % = 60 pkt.

2. Czas reakcji na zgłoszenia pozostałe
nie będące awariami oraz zagrożeniem
zdrowia, życia lub mienia – 20 % = 20 pkt.

3. Gwarancja na wykonane usługi - 20% = 20 pkt

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=24a7dea9-55ed-4984-9db5-d76f569013f8

Opis przetargu:

siwz-prace remontowe

wzór umowy – prace awaryjne

Załącznik nr 3 oswiadczenie 13-zp-18

28 marca, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie