Zakup energii elektrycznej

Numer przetargu: 7/2018
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 13 lutego, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 13 lutego, 2018, godzina: 10:30
Kryteria oceny:

Cena 100%

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f50af024-e9ef-4174-89da-a6ec3a4aa538

Opis przetargu:

SIWZ – energia – 2018

Załącznik nr 6 oferta wykonawcy

Taryfy- zał nr 7

Sprostowanie

odpowiedż

informacja z otwarcia ofert – zakup energii elektrycznej

19 lutego, 2018

wyniki energia elektryczna

Załączniki:

Kategorie