Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Informacja dotycząca zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim

  1. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 10.03.2021 r. do godz. 12:00,   w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej”

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 10.03.2021r. o godz. 12:30.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.03.2021 r.

 

Kategorie