Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Regulamin

przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

 

 • 1
 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (zwanego dalej „Zastępcą Dyrektora”) przeprowadza komisja konkursowa (zwana dalej „komisją”) powołana Zarządzeniem Nr 115/2019r. Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 6 listopada 2019 r. w składzie:

 

 1. Andrzej Moczała – przedstawiciel podmiotu tworzącego – Przewodniczący Komisji Konkursowej;
 2. Dr n. med. Stefan Cichy – przedstawiciel podmiotu tworzącego – Członek Komisji;
 3. Katarzyna Fukała – Kulczycka – przedstawiciel podmiotu tworzącego – Członek Komisji;
 4. Iwona Koczy – przedstawiciel podmiotu tworzącego – Członek Komisji;
 5. Michał Lorek – przedstawiciel podmiotu tworzącego – Członek Komisji;
 6. Marta Schubert – przedstawiciel podmiotu tworzącego – Członek Komisji;
 7. Krystyna Nieradzik – przedstawiciel Rady Społecznej podmiotu leczniczego – Członek Komisji;
 8. Dr n. med. Jan Cieślicki – przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej – Członek Komisji;
 9. Anna Janik – przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych – Członek Komisji;
 10. Beata Rduch – przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym – Członek Komisji;

 

 1. Postępowanie konkursowe obejmuje:
 2. l) opracowanie i przyjęcie przez komisję regulaminu konkursu;
  • opracowanie i przyjęcie przez komisję projektu ogłoszenia o konkursie;
  • ogłoszenie o konkursie, w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego;
  • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur;
  • wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.
 3. Postępowanie konkursowe prowadzi się z zachowaniem kolejności czynności określonych w ust. 2.
 • 2
 1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez Przewodniczącego komisji.
 2. Przewodniczący komisji powiadamia pisemnie członków komisji o posiedzeniu, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 3. Komisja prowadzi prace, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, w tym Przewodniczący Komisji.
 4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję kandydata, które dokonywane jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 5. W posiedzeniach komisji poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

 

 • 3

 

 1. Postępowanie konkursowe jest nieważne w przypadku:

1)  niezachowania kolejności czynności, o których mowa w § 1 ust. 2; 2)  niedokonania jednej lub więcej czynności określonych w § 1 ust. 2;

 • niespełnienia warunków dotyczących ogłoszenia o konkursie;
 • rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;
 • ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji powołana została osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której postępowanie konkursowe dotyczy, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności;
 • naruszenia tajności głosowania;
 • niepowiadomienia kandydata lub członka komisji o terminie posiedzenia komisji.
 1. Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego zgłasza się do Dyrektora w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję kandydata na stanowisko objęte konkursem.

 

 • 4
 1. Kandydatom udostępnia się następujące materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:
 • Statut Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim;
 • Regulamin Organizacyjny Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim;
 • ostatni raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego;
 • informację o bieżącym wykonaniu planu finansowego podmiotu leczniczego;
 • informację dotyczącą aktualnego stanu zatrudnienia, w tym personelu medycznego;
 • stopień realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień 30.11.2019 roku.
 1. Udostępnienie materiałów, o których mowa w ust. 1 odbywa się poprzez ich wyłożenie do wglądu w Sekretariacie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7 00 do 1435.

 

 • 5
 1. Komisja na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).
 2. Po otwarciu kopert i ustaleniu danych personalnych kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu członkowie komisji składają w formie pisemnej oświadczenie o braku przesłanek wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie jej członkowie mogą zadawać pytania dodatkowe.
 4. Treść jednakowych pytań zostanie ustalona przez komisję bezpośrednio przed rozmową z pierwszym kandydatem.
 5. W trakcie rozpatrywania zgłoszonych kandydatur komisja w toku rozmowy z kandydatem może wymagać, aby kandydat wykazał się stosowną wiedzą, w tym również wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym; wiedzę tę sprawdza komisja albo wyznaczeni przez Przewodniczącego komisji jej członkowie.
 6. Po rozmowie z kandydatami komisja może odbyć dyskusję we własnym gronie.

 

 • 6

 

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie wyboru kandydata komisja wybiera ze swojego grona 3 osobową komisję skrutacyjną i jej przewodniczącego, która przeprowadzi głosowanie.

 • 7

 

 1. Komisja wybiera kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.
 2. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.
 3. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, oznaczonych pieczęcią Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zawierającą nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON podmiotu.
 4. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów.
 5. Głos jest nieważny w przypadku:

1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;

2) braku skreśleń.

 1. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.
 2. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.
 3. Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów komisja skrutacyjna sporządza krótki protokół zawierający wyniki głosowania, który przekazuje Przewodniczącemu komisji konkursowej.
 • 8

 

 1. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w §7, kandydat nie został wybrany, Przewodniczący komisji zarządza drugie głosowanie.
 2. Jeżeli również w drugim głosowaniu kandydat nie został wybrany, Przewodniczący komisji zarządza trzecie głosowanie.
 3. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się w sposób wskazany w § 7 i może być poprzedzone ponowną dyskusją członków komisji i rozmową z kandydatem.
 4. W przypadku odrzucenia przez komisję wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

 

 • 9

 

 1. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Na potrzeby prac komisji konkursowej, w szczególności przygotowania protokołu posiedzenia komisji, wypowiedzi kandydatów mogą być rejestrowane za pomocą zapisu cyfrowego.
 2. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich żądanie.
 3. Osoby, których kandydatury były rozpatrywane, Dyrektor powiadamia pisemnie o wynikach konkursu w terminie do 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji.

 

 • 10

 

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 • 11

Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2019 roku.

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyr ds Lecznictwa styczeń 2020

Kategorie