Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs na udzielanie przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim w zespole wyjazdowym „S” i „P” i w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach w zespole wyjazdowym P

Konkurs na udzielanie przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim w zespole wyjazdowym „S” i „P” i w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach w zespole wyjazdowym P

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 991 – ze późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 658 ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. (CPV: 85120000-6):

 Przedmiotem konkursu jest:

 Udzielanie przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim w zespole wyjazdowym „S” i „P”
i w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach w zespole wyjazdowym P przez ratowników medycznych posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 Okres realizacji umowy: od 23.11.2023 r. do 30.11.2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl (ogłoszenia).

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 31.10.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach
z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników med. posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywil. w Stacjach Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, oraz Izbie Przyjęć Szpitala w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 31.10.2023 r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu 13.11.2023 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 658 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 poz. 991 – ze późn. zm.)

Wodzisław Śl., 24.10.2023 rok

Szczegółowe warunki konkursu 24.10.2023 ratownicy med.

Załącznik Nr 1 i Nr 2

załącznik Nr 3 wzór umowy

Rozszerzenie konkursu

Wyniki 13.11.23