Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonujące zawód diagnosty laboratoryjnego wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonujące zawód diagnosty laboratoryjnego wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl.
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 140 ust. z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

                ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód diagnosty laboratoryjnego  wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

 Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę wykonujące zawód diagnosty laboratoryjnego wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej (KOD CPV85145000-7)

Okres realizacji umowy: 01.08.2023 r. do 31.07.2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 07.07.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „ Konkurs ofert na udzielenie świadczeń w zakresie diagnosty laboratoryjnego dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 07.07.2023 r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.07.2023 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023, poz. 991 z późn. zm. )

Szczegółowe warunki konkursu diagnosta laboratoryjny

Wzór Umowy

Wyniki konkursu 18.07.2023