Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 991 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561z późn.zm.) z późniejszymi zmianami ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

    

  1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z udzielaniem  konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i   dodatkowo wolne o pracy, (KOD CPV 85121100-4)

         

  1. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej. (KOD CPV 85121100-4)

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 16.06.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 16.06.2023 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.06.2023 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu     zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27   sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków   publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 z późn. zm. )

Konkurs-szczególne-warunki-konkursu

Oferta do konkursu 1

Oświadczenie zał 2

WZÓR UMOWY

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres-czynności

Wyniki do konkursu 27.06.2023