Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, histopatologicznych śródoperacyjnych, immunohistochemicznych, cytologicznych i cytologii ginekologicznych

Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 711 z późn.zm.) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, histopatologicznych śródoperacyjnych, immunohistochemicznych, cytologicznych i cytologii ginekologicznych.

Okres realizacji umowy: 01.01.2022r. – 31.12.2024r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 26.11.2021r. do godz. 13:00. w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, histopatologicznych śródoperacyjnych, immunohistochemicznych , cytologicznych i cytologii ginekologicznych.”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 26.11.2021r. o godz. 13:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 08.12.2021r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik Nr 1-oferta

Załącznik nr 2-oświadczenie

Załącznik nr 3-Wzór umowy

Załącznik nr 4-wykaz personelu

Odpowiedzi na pytania 25.11.2021

Wyniki konkursu

Kategorie