Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbach Przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

  1. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl.
    działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
    leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 711 – ze późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
    (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa wykonywanych w
Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Przedmiotem konkursu jest

Udzielanie przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych w Izbach Przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

Okres realizacji umowy: od 01.11.2021 r. do 31.03.2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 11.10.2021 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach
z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników med. dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 11.10.2021 r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu 21.10.2021 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711 – ze późn. zm.)

 

Wodzisław Śl., 28.09.2021 rok

 

Szczegółowe warunki ratownicy

Umowa kontraktowa lub os.fiz

Wyniki konkursu rat.med.bez obwarowań 21.10.2021

Kategorie