Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej w Wodzisławiu Śląskim

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej w Wodzisławiu Śląskim

 

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku poz. 991 z późn. zm) w związku z art. 140 i nast. Ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania. 

 Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Onkologicznej zlokalizowanej w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi ambulatoryjne

Okres realizacji umowy: od 02.11.2023 r. do 31.03.2025 r.Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 13.10.2023 r. do godz. 13:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej w Wodzisławiu Śląskim”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 13.10.2023 r. o godz. 13:15.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.10.2023 r.

 Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Oferta Załącznik Nr 1

Oświadczenie Załącznik Nr 2

Wzór umowy Załącznik nr 3

Szczegółowe warunki konkursu ofert

WYNIKI