Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Ratowników Medycznych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach oraz Wodzisławiu Śląskim i Izbach Przyjęć

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Ratowników Medycznych w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach oraz Wodzisławiu Śląskim i Izbach Przyjęć

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej  (tj. Dz. U.  z 2022, poz. 633 – z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych
w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. (CPV: 79625000-1):

Przedmiotem konkursu jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy
  o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego
  w Wodzisławiu Śląskim w zespole wyjazdowym „S” i „P”
  przez ratowników medycznych
  posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie
  w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

 

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach Ustawy
  o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Stacji Pogotowia Ratunkowego
  w Rydułtowach w zespole wyjazdowym „P”
  przez ratowników medycznych
  posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

 

 • Udzielanie przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych w Izbach Przyjęć szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

 

Okres realizacji umowy: od 01.05.2023 r. do 30.11.2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 06.04.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników medycznych dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
„.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 06.04.2023 r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.04.2023 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 poz. 633 – z późn. zm.)

 

Wodzisław Śl., 16.03.2023 roku

Szczegółowe warunki ratownicy

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2

Załącznik nr 3 wzór umowy system i IP

przedłużenie terminu ogłoszenia wyników i rozstrz.19.04.23

Wyniki 21.04.2023