Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa dot. obwarowań godzinowych dot. 180 godzin

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 1. 26 Marca 51   44-300 Wodzisław Śl.
  działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
  leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 – z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa

wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Przedmiotem konkursu jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki wg potrzeb oraz zgodnie
  z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy w następujących oddziałach Szpitala w Wodzisławiu Śląskim:

 

 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny
 • Blok Operacyjny
 • Izba Przyjęć w Wodzisławiu Śl.

 

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do udzielania świadczeń
w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

Okres realizacji umowy: od 01.11.2021 r. do 28.02.2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 06.10.2021 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dotyczy 180 godzin)

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 06.10.2021 r. o godz. 13.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.10.2021 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021, poz. 711 – z późn.zm.)

Wodzisław Śl., 17.09.2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu Pielęgniarki 180godz. załączniki

Wzór umowy pielęgniarki 180 godz.

Wyniki konkursu pielęgniarki 180 godzin

Kategorie
Przetłumacz »