Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu endoskopii, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu endoskopii, dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 991 z póżn. zm. ) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn.zm. ) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii w Rydułtowach i Poradni Gastroenterologicznej w Wodzisławiu Śląskim  oraz wykonywanie procedur z zakresu endoskopii dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim

85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi ambulatoryjne, 85111000-0 Usługi szpitalne

Okres realizacji umowy: 01.04.2024 r. – 30.09.2025 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

 Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 14.02.2024 r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.”

Miejsce i termin otwarcia ofert:  siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 14.02.2024r. o godz. 12:30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.02.2024r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Załącznik-1-oferta

Załącznik Nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Szczegółowe-warunki-konkursu

Wyniki 26.02.2024