Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedury medycznej oznaczonej w klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 kodem 68.61 – Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy, rozliczaną zgodnie z katalogiem Jednorodnych Grup Pacjentów jako M11 – Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedury medycznej oznaczonej w klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 kodem 68.61 – Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy, rozliczaną zgodnie z katalogiem Jednorodnych Grup Pacjentów jako M11 – Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw

 

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 roku poz. 633) w związku z art. 140 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania procedury medycznej oznaczonej w klasyfikacji procedur medycznych ICD – 9 kodem 68.61 – Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy, rozliczaną zgodnie  z Katalogiem Jednorodnych Grup Pacjentów jako M11 – kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw, dla pacjentek Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

85110000-3 Usługi szpitalne i podobne, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

 Okres realizacji umowy: od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 22.02.2023 r. do godz. 13:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedury medycznej oznaczonej w klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 kodem 68.61 –  Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy, rozliczaną zgodnie z katalogiem Jednorodnych Grup Pacjentów jako M11 – Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw”

 Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 22.02.2023r. o godz. 13:15.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.03.2023 r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór Umowy

Wyniki konkursu 06.03.2023