Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedury medycznej oznaczonej w klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 kodem 68.61 – Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy, rozliczaną zgodnie z katalogiem Jednorodnych Grup Pacjentów jako M11 – Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw

 Ogłoszenie konkursu ofert

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

dla potrzeb Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 roku poz. 711 z późn. zm.) w związku z art. 140 i nast. ustawy                   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do ich składania.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania procedury medycznej oznaczonej w klasyfikacji procedur medycznych ICD – 9 kodem 68.61 – Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy, rozliczaną zgodnie  z Katalogiem Jednorodnych Grup Pacjentów jako M11 – kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw, dla pacjentek Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.03.2022 r. do 28.02.2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są również w Dziale Nadzoru, Statystyki Medycznej i Współpracy z NFZ Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14:35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00  do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 03.02.2022 r. do godz. 13:00, w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedury medycznej oznaczonej w klasyfikacji procedur medycznych ICD-9 kodem 68.61 –  Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy, rozliczaną zgodnie z katalogiem Jednorodnych Grup Pacjentów jako M11 – Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji  Zakładu, dnia 03.02.2022r. o godz. 13:15.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.02.2022 r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

 

Szczegółowe warunki konkursu w zakresie wykonywania procedury M11

Wzór Umowy

Przedłużenie terminu do składania ofert

Wyniki 21.02.2022

Kategorie
Przetłumacz »