Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 991 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

          

Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza  w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej w Oddziale  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.  (KOD CPV 85121100-4)

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 29.01.2024 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej Oddziału chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz udzieleniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 29.01.2024 r. o godz. 12.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.02.2024 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27   sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 z późn. zm. )

Konkurs – szczególne warunki konkursu

Oferta do konkursu

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy zakres czynności

Oświadczenie zał. 2

Wyniki konkursu