Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej  w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Wodzisławiu Śl. oraz udzielanie  konsultacji w Izbie Przyjęć i innych  komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i  dodatkowo wolne od pracy

Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej  w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Wodzisławiu Śl. oraz udzielanie  konsultacji w Izbie Przyjęć i innych  komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i  dodatkowo wolne od pracy

 

 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 991 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.) z późniejszymi zmianami ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej  w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Wodzisławiu Śl. oraz udzielanie  konsultacji w Izbie Przyjęć i innych  komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i  dodatkowo wolne od pracy,

(KOD CPV 85121100-4)

2. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziale Chirurgii Ogólnej

(KOD CPV 85121100-4)

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 04.12.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śl. oraz udzielaniem  konsultacji w innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy,

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 04.12.2023 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.12.2023 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 z późn. zm.)

Konkurs-szczególne-warunki-konkursu

WZÓR UMOWY 1 – Chirurgia 18.12.2023

Oferta do konkursu

Załącznik nr 1 – zakres czynności

Załącznik nr2 – oświadczenie

Wyniki do konkursu 13.12.2023