Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych  w charakterze lekarza w zakresie ordynacji podstawowej oraz w zakresie dyżuru medycznego w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl.  wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem  ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie

Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych  w charakterze lekarza w zakresie ordynacji podstawowej oraz w zakresie dyżuru medycznego w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl.  wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem  ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 991 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

           

             Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych  w charakterze lekarza

             w zakresie ordynacji podstawowej oraz w zakresie dyżuru medycznego

             w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl.  wg potrzeb oraz zgodnie

             z harmonogramem  ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie.

         

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 31.08.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w zakresie ordynacji podstawowej oraz w zakresie dyżuru medycznego w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl.”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 31.08.2023 r.  godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.09.2023 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków   publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z  2023 roku poz. 991 z późn. zm.)

Konkurs szczególne warunki konkursu

Oferta do konkursu

Oświadczenie zał 2

WZÓR umowy dyżury – Pogotowie

Unieważnienie konkursu