Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Szpitalnych, Izbie Przyjęć oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl.

Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Szpitalnych, Izbie Przyjęć oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl.

 

 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 991 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.) z późniejszymi zmianami ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

    Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć

  • w Wodzisławiu Śl. (KOD CPV- 85110000-3, 85120000-5)

 

  • Oddział Ginekologiczno –Położniczy wraz z zabezpieczeniem Izby Przyjęć – części ginekologiczno – położniczej wchodzącej w skład izby przyjęć (KOD CPV- 85110000-3, 85120000-5)

 

  • Oddział Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śl. (KOD CPV- 85110000-3, 85120000-5)

 

  • Oddział Neonatologiczny w Wodzisławiu Śl. (KOD CPV- 85110000-3, 85120000-5)

 

  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym w Wodzisławiu Śl.

            (KOD CPV- 85110000-3, 85120000-5)

 

  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Wodzisławiu Śl. (KOD CPV- 85110000-3, 85120000-5)

 

  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śl. (KOD CPV- 85110000-3, 85120000-5)
  • Izba Przyjęć w Wodzisławiu Śl. (KOD CPV- 85110000-3, 85120000-5)

 

  • Pogotowie Ratunkowe w Wodzisławiu Śl. KOD CPV-85120000-6

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 28.12.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej Oddziału……………………oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i   dodatkowo wolne od pracy,

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 28.12.2023 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.01.2024 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 991 z późn. zm.)

Konkurs-szczególne-warunki-konkursu

Wzór umowy Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oferta do konkursu -Oddział Ginekologiczno -Położniczy

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres czynności oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oświadczenie zał 2 -Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Wzór umowy- Izba Przyjęć

Oferta-do-konkursu-Izba Przyjęć

Zalacznik-nr-1-do-umowy-zakres czynnosci-Izba-Przyjeć

Oświadczenie zał 2 -Izba Przyjęć

Wzór Umowy -Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym

Oferta do konkursu Oddział Chorób wewnetrznych z Pododdziałem Geriatrycznym

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres czynności Oddział Chorób wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym

Oświadczenie zał 2-Oddział Chorób wewnetrznych z Pododdziałem Geriatrycznym

Oferta do konkursu Oddział Chorób wewnętrznych

Wzór Umowy Oddział Chorób wewnętrznych

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres czynności Oddział Chorób wewnętrznych

Oświadczenie zał 2-Oddział Chorób Wewnętrznych

Wzór umowy dyżury-Pogotowie

Oferta do konkursu- Pogotowie

Oświadczenie zał 2-Pogotowie

Oferta do konkursu-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wzór Umowy-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres czynności oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oświadczenie zał 2-Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oferta do konkursu-Oddział Neurologiczny

Wzór Umowy -Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres czynności Oddział Neurogii z Pododdziałem Udarowym

Oświadczenie zał 2-Oddział Neurologii

Oferta-do-konkursu-Oddział Neonatologiczny

Wzór Umowy-Oddział Neonatologia

Zalacznik nr-1-do-umowy-zakres czynności Oddział Neonatologii

Oświadczenie zał 2 Oddział Neonatologii

Wzór -Umowy Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej W Wodzisławiu Śl.

Oferta do konkursu Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Załącznik-nr-1-do-umowy zakres czynności Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oświadczenie zał 2-Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Przedłużenie rozstrzygnięcia

Wyniki do konkursu 24.01.2024