Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym

Konkurs ofert na udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym

 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285)
z późn. zm. ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

    

Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy.

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 08.12.2022r. do godz. 12.00,
w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów oraz w zakresie ordynacji podstawowej Oddziału Neonatologicznego”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 08.12.2022 r.  godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.12.2022 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego,
a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) z późn. zm. w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 633 z późn. zm. )

Konkurs szczególne warunki konkursu O. Noenatologiczny

Oferta do konkursu O. Neonatologiczny

Załącznik nr 1 do umowy zakres czynności

Oświadczenie zał. nr 2

Wzór Umowy O. Neonatologia

Wyniki konkursu