Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim Konkurs ofert – Oddział Chirurgii Ogólnej w Wodzisławiu Śląskim

Konkurs ofert – Oddział Chirurgii Ogólnej w Wodzisławiu Śląskim

 

 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm. ) oraz art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.) z późniejszymi zmianami ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

    

  1. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z udzielaniem  konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z udzielającym zamówienie w dni powszednie oraz dni ustawowo i dodatkowo wolne o pracy, (KOD CPV 85121100-4)

         

  1. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej. (KOD CPV 85121100-4)

  

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Służb Pracowniczych Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 oraz na stronie  internetowej: www.zoz.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 21.02.2023 r. do godz. 12.00, w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – w charakterze lekarza w przedmiocie pełnienia dyżurów oraz ordynacji podstawowej Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć i innych komórkach organizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej”

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Dyrekcji, dnia 21.02.2023 r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.03.2023 roku.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu     zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27   sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 633 z późn. zm. )

Konkurs szczególne warunki konkursu

Oferta do konkursu

Załącznik nr 1 do umowy zakres czynności

Oświadczenie zał 2

Wzór umowy

Przedłużenie konkursu do 07.03.2023

Przedłużenie konkursu do 21.03.2023

Przedłużenie konkursu do 12.04.2023 r.

Wyniki do konkursu 21.04.2023