Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Ds. Lecznictwa

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r., poz. 182) i w oparciu o regulamin przeprowadzania konkursu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

  • posiada tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny
  • posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • dokumenty potwierdzające wymagany ośmioletni staż pracy – świadectwa pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (w razie gdy stosunek pracy trwa)
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę PPZOZ-u lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, osobiście w Sekretariacie Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51,  od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 51.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”.

Udostępnienie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego odbywa się poprzez ich wyłożenie do wglądu w Sekretariacie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 07:00 do 14:35 lub w formie elektronicznej na pisemny wniosek kandydata.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 40 dni od upływu terminu składania dokumentów.

Kategorie