Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych.

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

                       i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

poszukuje kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych

 

Kandydaci powinni spełniać poniższe wymagania i posiadać:

– wykształcenie wyższe techniczne,

– uprawnienia w zakresie dozoru nad urządzeniami ciśnieniowymi,

– staż pracy na stanowisku kierowniczym co najmniej 5 lat,

– znajomość zagadnień informatyki szpitalnej oraz funkcjonujących systemów informatycznych,

– wiedzę w zakresie zamówień publicznych .

 

Kandydaci proszeni są  o złożenie następujących dokumentów:

– podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

– dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

– oświadczenie o niekaralności,

– inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Ponadto kandydat składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na w/wym. stanowisko.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 24.06.2016r.

w Sekretariacie PP ZOZ w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego z dopiskiem „nabór na stanowisko zastępcy dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wodzisław Śl., dnia 16.06.2016r.

Kategorie