Świadczenie usług w zakresie wywozu i utylizacji niebezpiecznych odpadów wraz z dzierżawą kontenerów w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Numer przetargu: 15/ZP/2018
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.06.2018 r. do 31.05.2021 r.
Termin składania ofert: 8 maja, 2018, godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 8 maja, 2018, godzina: 10:15
Kryteria oceny:

Cena - 100 %

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się
pod adresem:

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=471b264a-b0ad-44a1-a544-72634722c52c

Opis przetargu:

Zbiorcze zestawienie ofert

SIWZ odpady medyczne 2018

zalacznik-nr-2

14 maja, 2018

Wynik

Załączniki:

Kategorie